Projektai

Vykstantys projektai

Tai unikalus įrankis, kuris jauniems žmonėms suteikia galimybę aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą ir daryti tiesioginę įtaką Lietuvos ir Europos politikai. Šiuo metu vyksta 8-asis proceso ciklas, kurio metu nagrinėjamas 9 jaunimo tiklsas – Jaunimo  erdvės ir pilietinis aktyvumas. Ciklas baigsis 2021 m. gruodžio 31 d ir iki šio termino visos Europos Sąjungos narės turi suformuoti bendrą poziciją, kuri bus teikiama ES Komisijai. Dabartiniam ciklui pirmininkauja Vokietija, Portugalija ir Slovenija.

Jaunimo dialogo procesą galima paaiškinti labai paprastai. Pavyzdžiui:

  1. Tėvai (suaugusieji), žinodami finansines atostogų galimybes, pakviečia vaikus, kad sužinotų visos šeimos narių nuomonę: ar šeima nori vykti atostogauti ir kokių atostogų norėtų kiekvienas iš šeimos narių (suformuluojama Jaunimo dialogo tema).
  2. Vaikai pasitarę pateikia savo idėjas ir siūlymus tėvams (vyksta konsultacijos, rezultatai apibendrinami).
  3. Visos šeimos narių nuomonės apžvelgiamos, sugrupuojamos, suformuluojami galimi kompromisai, pasveriama, kurie variantai realistiški, o kuriems, pavyzdžiui, neužteks pinigų (Europos iniciatyvinis komitetas parengia visų nuomonių apibendrinimą – dokumentą).
  4. Tada įvyksta šeimos susitikimas, kai visi pasiūlyti variantai apsvarstomi ir priimami sprendimai, kur šeima vyks atostogauti, kokios idėjos bus atidėtos kitiems metams, kaip kiekvieno iš šeimos narių – tiek suaugusiųjų, tiek vaikų – norai bus įgyvendinti vienos kelionės metu (II-oji Europos jaunimo konferencija, jaunimo delegatai ir sprendimų priėmėjai remdamiesi konsultacijų rezultatais parengia jungtines rekomendacijas).
  5. Tėvai paskambina seneliams ir paklausia jų patarimo, kaip geriausiai suplanuoti atostogas. Seneliai pateikia savo pastebėjimus apie jaunos šeimos planus. Šeima dar kartą peržvelgia visas idėjas ir patvirtina kelionės planą (po tolimesnių diskusijų ir politinių debatų III-iojoje ES konferencijoje pateikiamos bendru sutarimu priimtos konferencijos išvados, jos perduodamos ES Tarybai).
  6. Šeima išvažiuoja atostogauti (ES Taryba parengia rezoliuciją, į ją atsižvelgiama formuojant ir įgyvendinant su jaunimo reikalais susijusią politiką ES).

Plačiau apie Jaunimo dialogą čia.

Jaunimo dialogo ambasadoriai Lietuvoje „Jaunimo biuras“ Facebook puslapyje.

Atsisiųsk oficialų ES jaunimo dialogo pristatymą čia.

Turi klausimų, nori prisijungti prie vykstančio proceso? Susisiek su LiJOT tarptautinių reikalų koordinatore el paštu: international@lijot.lt

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos pagrindiniai tikslai nusako savo narių –  jaunimo organizacijų vienijimą ir jaunimo organizacijų interesų atstovavimą. Veikdami jaunimo politikoje ir atstovaudami jaunimo organizacijas horizontaliai per visas viešosios politikos kryptis turime užtikrinti kokybišką interesų atstovavimą ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. Vis dėlto tenka pripažinti, jog Lietuvos jaunimo organizacijų taryba veikdama jau 25 metus ne visada užtikrinti kokybiško, nuolatinio ir aktyvaus dalyvavimo viešajame valdyme.

Tam, kad problema būtų išspręsta buvo pasitelktos šio projekto veiklos, kurios yra tinkamos siekiant organizacijos institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimo. Projektu siekiama ne tik stiprinti organizacijos kompetencinius gebėjimus, tačiau ir prisidėti Lietuvos nacionalinės pažangos strategijos siekiant padėti valstybei įgyvendinti užsibrėžtus tikslus jaunimo, kaip tikslinės grupės, srityje.

Projekto vienas iš tikslų apmokyti pasiūlymų rengėjus, įgyjant būtinas kompetencijas siekiant sklandaus dalyvavimo viešojo valdymo procesuose ne tik projekto metu, tačiau ir po jo. Mokymų metu naudojantis inovatyvaus mokymosi metodais bus siekiama gerinti projekto tikslinės auditorijos bendrąsias kompetencijas ir suteikti praktinio mokymo simuliuojant ir analizuojant jas.

Analizuojant pasirinktas temas bus atlikti tyrimai konkrečiomis problemų temomis, kurie leis pasiūlymus viešojo valdymo procesams gerinti, grįsti faktais ir žiniomis. Siekiame, jog projekto metu sukurti viešojo valdymo gerinimo pasiūlymai atitiktų jauno žmogaus problematiką ir ją spręstų ar gerintų.

Išgryninus problemas ir paruošus pasiūlymus konkretiems teisės aktams planuojama vykdyti 4 skirtingo pobūdžio komunikacijos kampanijas siekiant efektyvaus ir veiksmingo visuomenės ir suinteresuotų institucijų informavimo  apie projekto metu parengtus pasiūlymus nacionalinių ir regioninių problemų sprendimui.

Projekto komunikacijos kampanijos priemonės, kuriomis bus įgyvendintos komunikacijos kampanijos, atitinka socialinę realybę, nes informacija skleidžiama tinkamais kanalais, stengiantis padengti kuo didesnę suinteresuotų institucijų ir visuomenės dalį. Projekto metu bus užtikrinta, jog suinteresuotos institucijos ir visuomenė gebės suprasti parengtų pasiūlymų naudą siekiant gerinti pažangų viešąjį valdymą.

Tikslinės auditorijos, projekto rėmuose yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos darbuotojai, valdybos nariai ir suformuotų komitetų nariai. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos darbuotojai ir valdybos nariai kiekvieną dieną dalyvaudami įvairiose viešosios politikos sričių darbo grupėse, komitetuose turi užtikrinti reikiamą jaunų žmonių atstovavimo kokybę ir rezultatus jaunimo organizacijoms ir visiems Lietuvos jauniems žmonės. Jaunimo politika veikianti horizantaliai per visas viešosios politikos sritis kelia iššūkius – kokybiškai atstovauti jaunimo organizacijas ir jaunus žmonės visais aktualiai klausimais.  Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje veikia du suformuoti komitetai – nacionalinių jaunimo reikalų ir regioninių jaunimo reikalų. Šie du komitetai iš esmės kelia problemas, su kuriomis susiduriama jaunimo politikoje, jie diskutuoja ir svarsto galimus sprendimo būdus, kuriuos valdybos nariai svarsto, analizuoja ir priima atsižvelgiant į problemų aktualumą. Projekto veiklose šie organizacijos valdymo ir politikos formavimo  atstovai bus laikoma projekto tiksline auditorija.

Apibendrinant, projektas ugdys Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos darbuotojų, valdybos ir komitetų narių kompetencijas, kurios būtinos parengti viešojo valdymo sprendimams ir juos pristatyti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Projektas taip pat leis sukurti 4 pažangaus viešojo valdymo problemų pasiūlymus ir tuo pačiu didins Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimą viešajame valdyme, stiprins šį procesą bei užtikrins organizacijos atstovavimo aktyvumą ir kokybę.

LiJOT aktyviai vykdo žiniomis ir faktais grįstą jaunimo atstovavimą Europiniu lygmeniu. Vienas esminių atstovavimo principų yra dalyvavimas pagrindiniuose Europinių struktūrų renginiuose, kuriuose atstovaujama LiJOT organizacijų narių nuomonė bei ginami jų interesai. Stengiamasi nuosekliai sekti, dėl ko debatuoja ir kokius sprendimus, susijusius su jaunimo politikos klausimais, priima Europos Sąjungos Parlamentas, Komisija ir Europos Taryba. 

Lygiai taip pat aktyviai įsitraukiama ir į Europos jaunimo forumo veiklas, siekiant kuo didesnio LiJOT organizacijų matomumo ir žinomumo bei Europos jaunimo forumo kontekste dalintis gerosiomis praktikomis tiek siekiant reikšmingų pokyčių Lietuvoje, tiek prisidedant prie Europinių procesų įgyvendinimo.

LiJOT dalijasi savo praktikomis savanoriškos veiklos srityje, prisideda bandant užtikrinti neformalaus ugdymo svarbos pripažinimą ir kokybę. Taip pat aktyviai dirba, kad jaunimo organizacijos būtų pripažįstamos kaip esminiai veikėjai darbo su jaunimu srityje, būtų keliami klausimai dėl finansavimo nuolatinės ir tęstinės jų veiklos užtikrinimui.

LiJOT taip pat siekia vystyti bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis jaunimo pilietiškumo ugdymo ir dalyvavimo demokratiniuose procesuose srityse. Pasitelkdami gerąsias „Man ne dzin“, struktūrinio dialogo, žiniomis ir faktais grįstos jaunimo politikos praktikas, siekiama padėti vystyti šių šalių jaunimo politiką ir suteikti jaunimo įgalinimui reikalingų žinių.

LiJOT tarptautinėje erdvėje atstovaudama savo nares organizacijas bendradarbiauja su nacionalinėmis tarybomis Estijoje ir Latvijoje bei Skandinavijos šalių nacionalinėmis tarybomis Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje ir Danijoje.

Pasibaigę projektai

Projektas, vykęs 2020 metų liepos mėnesį, kurio pagrindinis tikslas – jauniems asmenims padėti atskirti bei supažindinti su kasdien vykstančiais įvykiais, darančiais mūsų gyvenimui didelę įtaką, tačiau neretai nepastebimais, kaip: dezinformacija, stereotipai ir kt. Projekto metu buvo nagrinėtos visuomenei aktualios problemos: klaidinga informacija, skleidžiama internetinėje erdvėje, stereotipai ir jų naikinimas bei istoriniai įvykiai, pakeitę žmonių požiūrį. Buvo sukurti 3 vaizdo įrašai, kurių metu vyko diskusijos, pašnekovai pasidalino savo nuomonę ir patirtimi.

Projektas finansuojamas iš NATO viešosios diplomatijos skyriaus bendrojo rėmimo fondo.

 

Lietuvoje pastebėjus smarkiai išaugusį susidomėjimą jaunų žmonių problemomis, jų padėtimi visuomenėje bei veikimo galimybėmis, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba paskatino žvelgti plačiau ir dalintis patirtimi su Ukrainos jaunimu.Jaunimas gali veikti ir turėti įtakos, kuriant pozityvius pokyčius bei inovatyvius sprendimus ne tik vietinio, tačiau ir tarptautinio lygmens problemoms, plėtojant jaunimo politiką bei vystant darbo su jaunimu sritį. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, turėdama vertingą ir didelę patirtį jaunimo politikos ir darbo su jaunimu srityje, vienu pagrindinių savo prioritetų tarptautinėje erdvėje laiko bendradarbiavimą ir patirties dalijimąsi su jaunimo organizacijomis Rytų kaimynystės šalyse.

Bendradarbiavimas su partneriais Ukrainoje prasidėjo dar 2014 metais, kai po Maidano įvykių nuo buvusio Ukrainos jaunimo forumo, sieto su Viktoro Janukovičiaus valdžia bei kaltinamo neveiksnumu ir korupcija, atskilo Ukrainos jaunimo organizacijų taryba, paremta vakarietiška pasaulėžiūra.

Taip gimė projektas „Youth4Cooperation“ šiuo metu itin reikalingas, siekiant padėti Ukrainos jaunimo organizacijų tarybai aktyviai įsitraukti ir atstovauti jaunimo organizacijų, o kartu ir viso jaunimo interesus jaunimo politikos Ukrainoje kontekste, remiantis europinių ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijomis bei strategijomis jaunimo politikos bei darbo su jaunimu srityse.

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo organizacijų tarybų projekto „Youth4Cooperation“ įgyvendinimo pagrindiniai tikslai:

• Lietuvos ir Ukrainos jaunimo organizacijų bendradarbiavimo ir apsikeitimo patirtimi darbo su jaunimu bei jaunimo politikos srityse stiprinimas;

• Europinių vertybių populiarinimas, integracijos į euroatlantines struktūras patirties sklaida, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimas Europos Sąjungos ir NATO rėmuose;

• Tarpkultūrinio dialogo stiprinimas, kuriant sąlygas atvirumui ir tolerancijai tarp jaunimo;

• Efektyviai prisidėjimas prie jaunimo politikos Ukrainoje vystymo.

Siekiant įgyvendinti aukščiau išvardytus tikslus, 2017 m. spalio 15-19 d. Vilniuje vykusio projekto veiklos buvo orientuotos į susipažinimą su tarptautinių organizacijų veikla darbo su jaunimu srityje bei integracijos į jas plėtra, tiesioginį patirčių apsikeitimą tarp dalyvių, mokymąsi ir praktinį įgytų įgūdžių bei žinių panaudojimą kasdienėje darbo su jaunimu veikloje bei jaunimo politikos plėtroje. Projekte dalyvavo dvidešimt 16-29 metų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų iš Lietuvos ir Ukrainos, veikiančių vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir / arba norinčių tęsti arba pradėti vystyti tarptautines veiklas bei, pritaikius gerąsias praktikas, kokybiškai plėtoti jaunimo politiką ne tik tarptautiniame, bet ir vietos lygmenyje.

Įgyvendinant veiklas projekto metu buvo taikomi jaunimui patrauklūs ir įdomūs neformaliojo ugdymo metodai tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas darbas bei rezultatai. Remiantis projekto metu įgytomis žiniomis dalyviai galėjo praktiškai pritaikyti šiuos įgūdžius, dirbant su jaunais žmonėmis ir stiprinant jaunimo politiką. Šis projektas taip pat prisidėjo prie ilgalaikių partnerysčių su kitomis jaunimo organizacijomis užmezgimo bei jaunimo politikos ir darbo su jaunimu stiprinimo Lietuvoje bei Ukrainoje, o jaunimo organizacijų atstovai įgavo žinių ir įgūdžių, dėl kurių galėjo siekti aktyvesnio jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmimo procese.

Projekte informacija dalijosi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė Guoda Lomanaitė, Eurodesk Lietuva programos vadovė Ingrida Jotkaitė, Jaunimo reikalų departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė taip pat LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento atstovė Sigita Mickevičienė. Saugumo bei NATO klausimais pranešimus skaitė ir diskusiją skatino Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus analizės vyr. specialistas vrš. Tomas Čeponis, Krašto apsaugos ministerijos Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento NATO reikalų skyriaus patarėjas Bartas Trakymas bei NATO pajėgų vieneto Lietuvoje viešųjų ryšių ofiso komunikacijos patarėjas Angelo Miguel Simoes.

Projektas finansuojamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis.

Projektas, kurio pagrindinis tikslas – nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių socialinė įtrauktis, struktūrinio dialogo plėtra, Europos Sąjungos jaunimo politikos reikšmė jaunam žmogui, į savo veiklas įtraukė regionines jaunimo organizacijų tarybas, nevyriausybines jaunimo organizacijas (JNVO) bei valstybinio sektoriaus atstovus, dirbančius su NEETs kategorijos jaunais žmonėmis. 

Projekto metu vyko diskusijos, neformalūs susitikimai, kurie padėjo analizuoti nedirbančių ir nesimokančių jaunų žmonių socialinę padėtį Lietuvoje. Taip pat buvo užmegzti ryšiai tarp JNVO, valstybinio sektoriaus bei nedirbančio ir nesimokančio jaunimo bei paskatintas socialinis – pilietinis bendradarbiavimas, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste.

Pats svarbiausias projekto rezultatas – nedirbantis ir nesimokantis jaunimas buvo įtrauktas į jaunimo politikos procesus ir struktūrinį dialogą.

LiJOTLatvijos jaunimo organizacijų tarybos (LJP)Estijos jaunimo organizacijų tarybos (ENL) ir neformalios grupės, kuri siekė įkurti Lenkijos nacionalinę jaunimo organizacijų tarybą (PROM) įgyvendintas projektas „Youth4Democracy“ buvo orientuotas į žinias apie Europos jaunimo politiką bei nacionalinę ir vietos lygmens jaunimo politiką Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.Taip pat projekto metu buvo geriau pažinti jaunimo interesai vietos ir nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje partnerėje šalyje. Projekto dalyviai per 4 pažintinius vizitus kiekvienoje iš partnerių šalių buvo supažindinti su skirtingais jaunimo politikos struktūros modeliais, sprendimų priėmimo procesu ir jo dalyviais.

Kiekvienoje šalyje rengtos jaunimo politikos konferencijos, kurių metu buvo pristatyta vizitų metu surinkta informacija. Po visų projekto veiklų nacionalinės veiksmo grupės paruošė rekomendacijas, kaip galima plėtoti jaunimo politiką ir jos struktūrą kiekvienoje partnerėje šalyje.

„HEART” programa, kurios pagrindinis tikslas – remti pažeidžiamus jaunus žmones ir sudaryti jiems tinkamas sąlygas, pradėta 2011 metų pradžioje ir vykdyta kartu su Londono Metropoliteno policija. Daugiausiai dėmesio programoje skiriama galimo smurto, ypač susijusio su gaujomis, bei seksualinio smurto, nukreipto į jaunas moteris, mažinimui ir nusikalstamumo rodiklių gerinimui. 

Tikslų buvo siekiama kuriant tam dedikuotą pagalbos liniją, jaunuolių mokymo bei asmeninio kuravimo programas, dalinantis gerąja praktika.

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos (NVO)vyriausybinės organizacijos (VO) ir Lietuvos policija dirbo bendradarbiaudamos viena su kita, siekiant kuo geresnių rezultatų tokiose srityse kaip prekyba žmonėmis, prostitucija, smurtas šeimoje, smurtas prieš moteris, jaunimo rizikos grupės ir panašiai. Atlikus studiją buvo parengtos ir išplatintos rekomendacijos.

Nuolat bendradarbiaujant su partneriais iš 8 šalių buvo įgyvendintas projektas „Work2Change“, kurio metu identifikuotos sritys, kuriose visų organizacijų atstovai norėtų gilinti savo žinias. Projektas, kurį nuo pradžios iki pabaigos kūrė vien jauni žmonės, skatino kultūrų įvairovę, toleranciją, naikino stereotipus, kadangi neformalaus ugdymo, savanoriško darbo ir demokratijos principų skatinimo jaunimo organizacijose temomis diskutavo jauni žmonės iš 8 skirtingų šalių. 

Buvo rengti seminarai, susitikimai, kurių metu ir vyko dialogai tarp jaunimo atstovų. Projektas labai smarkiai prisidėjo prie jaunimo dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, socialinės jaunų žmonių įtraukties bei neformalaus ugdymo pažinimo.

Baltijos jūros regiono jaunimo renginys – „B-Young“ buvo galimybė pristatyti geriausius jaunimo projektus ir iniciatyvas, įvykusius Baltijos regione. Į jį buvo įtrauktos Baltijos šalių jaunimo organizacijos. 

Pagrindinis renginio tikslas – suteikti šansą jauniems žmonėms mokytis vieniems iš kitų, diskutuoti aktualiausiomis tuo metu jaunimui temomis, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas Baltijos jūros šalių tarybos valstybėms, kaip gerinti jaunimo situaciją Baltijos regione.
Pagrindiniu šio renginio aspektu tapo naujoviškas ir kūrybiškas, netradicinis požiūris, pristatant veiklas, kurios yra unikalios skirtingose Baltijos šalyse.