Darbo grupės ir komisijos

Nacionalinė darbo grupė struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti

Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti paskirtis – įgyvendinti ir plėtoti jaunimo ir politikos formuotojų bei organizacijų diskusijų įvairiomis temomis procesą.

Jaunimo garantijų iniciatyvos 2013-2018 m. stebėsenos komisija

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Jaunimo metodinė taryba prie Lietuvos darbo biržos

Darbo grupė įkurta siekiant skatinti bei stiprinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo atstovų bendradarbiavimą sprendžiant jaunimo užimtumo Lietuvoje problemas.

Nacionalinė UNESCO komisija

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomeniniais pagrindais dirbantys 25 švietimo, mokslo ir kultūros specialistai. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe bei atsakingomis ministerijomis, jų padaliniais, viešosiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba

Nevyriausybinių organizacijų tarybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro dvidešimt narių: devyni valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir dešimt nevyriausybinių organizacijų atstovų.

2013-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas

Komisijai pavesta patvirtinti pasirengimo panaudoti 2013–2020 m. ES struktūrinę paramą darbų tvarkaraštį, siūlomų ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetų projektą, 2013–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų projektus, 2013–2020 m. Lietuvos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos modelio projektą.

Lietuvos Respublikos Seimo laisvės premijų komisija

Lietuvos Respublikos Seimo laisvės premijų komisija – komisija, svarstanti Laisvės premijos skyrimą, kuria siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo darbo grupė

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo darbo grupė – darbo grupė, skirta parengti pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos metmenis.