Darbo grupės ir komisijos

Nacionalinės darbo grupės struktūriniam dialogui jaunimo politikos klausimais plėtoti (toliau – nacionalinė darbo grupė) paskirtis – įgyvendinti ir plėtoti jaunimo ir politikos formuotojų bei organizacijų, dirbančių jaunimo klausimais, diskusijų įvairiomis temomis procesą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad formuojant Europos Sąjungos jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę (toliau – struktūrinis dialogas), ir užtikrinti informacijos jaunimo politikos klausimais sklaidą nacionaliniu ir vietos lygmenimis.

Nacionalinės darbo grupės užduotys:

 • Vykdyti struktūrinį dialogą nacionaliniu ir vietos lygmenimis, skatinant šiame procese dalyvauti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;
 • Gavus nacionalinių jaunimo konsultacijų klausimus iš Europos iniciatyvinio komiteto dėl struktūrinio dialogo, juos išversti į lietuvių kalbą, pritaikyti prie nacionalinio konteksto, skirtingų tikslinių grupių, įskaitant ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;
 • Parengti dalyvius (jaunus žmones) Europos Sąjungos jaunimo konferencijai ir įtraukti juos į nacionalines konsultacijas. Jaunus žmones dalyvauti Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje konkurso būdu atrenka Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir, suderinusi kandidatūras su nacionalinės darbo grupės nariais, jas pateikia konferencijos organizatoriams;
 • Išplatinti pagrindinius struktūrinio dialogo rezultatus nacionaliniu lygmeniu suinteresuotoms grupėms, pateikiant jaunimui veiksmų, kurių buvo imtasi, sąrašą;
 • Parinkti tinkamiausius ir veiksmingiausius metodus kokybiškam struktūrinio dialogo rezultatui pasiekti;
 • Naudotis visomis įmanomomis komunikacijos priemonėmis, kad į struktūrinį dialogą būtų įtraukta kuo daugiau jaunų žmonių;
 • Užtikrinti, kad turima įrodymais grįsta informacija ir tyrimai būtų integruoti į struktūrinį dialogą ir kad jis būtų veiksmingas;
 • Organizuoti konsultacijas suinteresuotoms institucijoms, kad būtų užtikrintas struktūrinis dialogas, o jo rezultatai įgyvendinami.

LiJOT atstovai NDG: Lukas Kornelijus Vaičiakas (LiJOT Prezidentas), Urtė Petrulytė (LiJOT Valdybos narė) ir Paulius Serapinas (LiJOT programų koordinatorius).

 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomeniniais pagrindais dirbantys 25 švietimo, mokslo ir kultūros specialistai. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe bei atsakingomis ministerijomis, jų padaliniais, viešosiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo, mokslo ir kultūros srityse, taip pat su šių sričių specialistais ir ekspertais. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos partneriai – UNESCO asocijuoti centrai, katedros ir klubai, UNESCO Asocijuotų mokyklų tinkle dalyvaujančios Lietuvos mokyklos.Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas.

LiJOT atstovas komisijoje: LiJOT Prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Nevyriausybinių organizacijų tarybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro dvidešimt narių: devyni valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir dešimt nevyriausybinių organizacijų atstovų. 

Taryba atlieka šias funkcijas:

 • vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;
 • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;
 • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

LiJOT atstovai taryboje: LiJOT Prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Stebėsenos komisijos tikslas – gauti naujausią informaciją apie jaunimo nedarbo situaciją Lietuvoje ir užtikrinti tinkamą jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą.

LiJOT atstovai darbo grupėje: LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka.

Darbo grupė įkurta siekiant skatinti bei stiprinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo atstovų bendradarbiavimą sprendžiant jaunimo užimtumo Lietuvoje problemas. Jaunimo metodinė taryba veikia pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus Jaunimo metodinės tarybos nuostatus. 

Pagrindinis šios tarybos tikslas – svarstyti bei teikti pasiūlymus, metodinę pagalbą jaunimo darbo centrams ir darbo biržoms Lietuvoje.

LiJOT atstovai taryboje: LiJOT Prezidentas Mantas Zakarka ir Eurodesk Lietuva programos vadovė Agnė Graikšaitė.

Komisijai pavesta: 

 • Patvirtinti pasirengimo panaudoti 2013–2020 m. ES struktūrinę paramą darbų tvarkaraštį, siūlomų ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetų projektą, 2013–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų projektus, 2013–2020 m. Lietuvos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos modelio projektą
 • Teikti pasiūlymus Lietuvos pozicijoms dėl Europos Komisijos parengtų dokumentų, susijusių su ES sanglaudos politika po 2013 m.
 • Informuoti LR Vyriausybę apie Komisijos metų veiklos rezultatus.

Lietuvos Respublikos Seimo laisvės premijų komisija – komisija, svarstanti Laisvės premijos skyrimą, kuria siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. 

LiJOT atstovai komisijoje: LiJOT Valdybos nariai Viktorija Gailiūtė ir Darius Stonys.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo darbo grupė – darbo grupė, skirta parengti pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos metmenis.