Prasideda Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos atranka

59-oje LiJOT Asamblėjoje pirmą kartą, vadovaujantis patvirtinta JT jaunimo delegato programos rinkimų aprašu, rinksime Lietuvos Jungtinių Tautų jaunimo delegatą.

Jungtinių Tautų jaunimo delegato programa yra svarbi priemonė ir įrankis, leidžiantis Jungtinių Tautų valstybėms narėms įtraukti ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išgirstiems Jungtinių Tautų formate. Jungtinių Tautų jaunimo delegatų pareiga ir atsakomybė yra užtikrinti, kad jaunų žmonių nuomonei būtų atstovaujama ir į ją būtų atsižvelgiama formuojant Lietuvos poziciją Jungtinėse Tautose.

Kandidatui keliami formalieji reikalavimai:

1. Pateiktas kandidato(-ės) gyvenimo aprašymas lietuvių kalba.

2. Pateiktas kandidato(-ės) motyvacinis laiškas lietuvių kalba.

3. Pateikti dokumentai arba jų kopijos, patvirtinantys kandidato(-ės) atitiktį Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, tvirtinamo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, 16 punkte nurodytiems reikalavimams:

  • turi Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • būsimos kadencijos metu bus 18–29 metų asmuo;
  • turi vidurinį arba aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  • moka anglų, prancūzų ar ispanų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB;
  • moka kitą (-as) oficialią (-ias) Jungtinių Tautų kalbą (-as) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646;
  • turi savanoriškos veiklos ir (arba) dalyvavimo įvairiose visuomenės gyvenimo srityse (pilietinėje, politinėje, kultūrinėje, ekonominėje, aplinkosaugos ar socialinėje) patirties.

4. Pateiktas Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registro išrašas, patvirtinantis, kad kandidatas(-ė) nėra teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu dalyvavimo politiniame ir (ar) visuomenės gyvenime srityje.

5. Pateikta užpildyta ir pasirašyta Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

Dokumentų formos:

  • Paraiškos dėl dalyvavimo atrankoje dėl Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos forma [PARAIŠKA]
  • Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma [SUTIKIMAS]

Paraiška su priedais pateikiama pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, el. pašto adresais lijot@lijot.lt ir prezidentas@lijot.lt arba pristatant pasirašytą paraišką su priedais į LiJOT biurą. Asmuo norintis paraišką pristatyti fiziškai privalo iš anksto savo atvykimo laiką suderinti el. paštu lijot@lijot.lt.

Vienas paraiškos teikėjas Atrankos konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir paraiškos teikėjų lygiateisiškumą, pateiktų paraiškų negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomus dokumentus.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 5 d.
Paraiškos, gautos po kvietime nustatyto paraiškų teikimo termino, nevertinamos. LiJOT apie tai paraiškos teikėjui praneša el. paštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

–––

Daugiau informacijos Kandidatų į Jungtinių Tautų jaunimo delegato programą paraiškos pateikimo, atrankos tvarkos ir terminų apraše.

Programos atrankos komisijos sudarymo tvarką, darbo organizavimą, tikslus, uždavinius Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos kandidatų atrankos komisijos darbo reglamentas.

–––

Įsakymas dėl Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo

___

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis el. paštu lijot@lijot.lt ir klaudijus.melys@lijot.lt arba telefonu +370 659 55153.

Kitos naujienos