59-oji LiJOT Asamblėja: informacija ir reikalavimai kandidatams

Informuojame, kad LiJOT Valdybos 2024 m. vasario mėn. 28 d. sprendimu (Valdybos posėdžio protokolas Nr. 539), Eilinė 59-oji LiJOT asamblėja (toliau – Asamblėja) vyks š. m. balandžio mėn. 20–21 d. Druskininkuose.

Asamblėjos metu bus renkama LiJOT Valdyba, Kontrolės komisija ir Jungtinių Tautų Jaunimo delegatas, svarstomos LiJOT Prezidento, Valdybos ir Biuro 2023 metų veiklos ir finansinė bei Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos, Asamblėjai teikiami dokumentai.

 

Dokumentų teikimo Asamblėjai tvarka:

 AprašymasReikalingi dokumentaiPateikimo terminas
  1. Atstovų į Asamblėją delegavimas
LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. LiJOT Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų.

Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui:

1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai;

3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas.

Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.

Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki balandžio 12 d.(siunčiant el. paštu lijot@lijot.lt). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 12 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar StebėtojomisOrganizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 13, 14, 15 ir 16 punktuose (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 31 punkte (tapti Stebėtojomis).

Teikiami dokumentai:

1) prašymas tapti Nare / Stebėtoja;

2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija;

3) registracijos pažymėjimo kopija;

4) įstatų kopija;

5) fizinių narių sąrašas, kurio formą nustato Valdyba; juridinių narių sąrašo forma yra laisva;

6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu lijot@lijot.lt, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 5 d. (siunčiant el. paštu lijot@lijot.lt). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 5 d.
3. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT AsamblėjaiLiJOT Narės ir Stebėtojos gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4.Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt.Dokumentai turi būti pateikti iki balandžio 12 d.(siunčiant el. paštu lijot@lijot.lt). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 12 d.
4. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Valdybos nario pozicijąAsamblėjos metu bus renkami keturi Valdybos nariai dvejų metų kadencijai ir vienas Valdybos narys vienerių metų kadencijai.

Pagal Asamblėjos reglamento 13 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas (jei antspaudo naudojimą numato organizacijos įstatai). Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 5 d.(siunčiant el. paštu lijot@lijot.lt). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 5 d.
5. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Kontrolės komisijos nario pozicijąAsamblėjos metu bus renkami penki Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai.

Pagal LiJOT Įstatų 118 punktą, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt.  Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas (jei antspaudo naudojimą numato organizacijos įstatai). Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 5 d.(siunčiant el. paštu lijot@lijot.lt). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 5 d.
6. Reikalavimai kandidatams į Jungtinių Tautų jaunimo delegato poziciją59-oje LiJOT Asamblėjoje pirmą kartą, vadovaujantis patvirtinta JT jaunimo delegato programos rinkimų aprašu, rinksime Lietuvos Jungtinių Tautų jaunimo delegatą. Reikalavimai ir daugiau informacijos čia.Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 5 d. (siunčiant el. paštu lijot@lijot.lt ir prezidentas@lijot.lt). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 5 d.
7. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas

Pagal Asamblėjos reglamento 5.12. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių, Stebėtojų ir Kandidatų į narius atstovai tokia tvarka:

1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios. Atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;

2) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas, pozicijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.

  

Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais.

Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data. Dokumentai turi būti atsiųsti el. paštu lijot@lijot.lt iki anksčiau nurodyto termino pabaigos ir registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Vilniaus g. 20-1B, 01402 Vilnius).

Fizines dokumentų kopijas į LiJOT biurą prašome pristatyti iki balandžio 5 d. 17 val.

Remiantis LiJOT Įstatų 53.6 punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Remiantis LiJOT Įstatų 53.7 punktu, kandidatai į LiJOT Valdybą, Kontrolės komisiją ir Jungtinių Tautų jaunimo delegato poziciją Asamblėjoje dalyvauja be balso teisės.

___

LiJOT Įstatai

LiJOT Asamblėjos reglamentas

Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu lijot@lijot.lt arba telefonu +370 659 55153.

___

Informacija nuolat pildoma.

Kitos naujienos