Kaip prisijungti prie LiJOT skėčio

Po vieningu LiJOT skėčiu visada atsiras vietos dar vienai organizacijai!

Kviečiame prisijungti nacionalines jaunimo organizacijas ar savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas ir drauge su LiJOT bei jos organizacijomis keliauti vieno tikslo link – tegul jaunų žmonių balsas būna girdimas dar garsiau, o jaunimo organizacijos – stiprios kaip niekad!

Žemiau pateikiami žingsniai, kuriuos žengusi organizacija gali tapti LiJOT nare ar stebėtoja, ir kita aktuali informacija.

62 nevyriausybinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos bei savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) yra nepriklausoma, nepolitinė, nacionalinė, savanoriškumo pagrindu veikianti nevyriausybinių jaunimo organizacijų asociacija.

LiJOT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, taip pat šiais Įstatais ir kitais LiJOT veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Stebėtojos

LiJOT stebėtojomis gali būti jaunimo organizacijos bei su jaunimu dirbančios organizacijos, kurios neatitinka LiJOT narėms keliamų reikalavimų (juos rasite prie Narių). 

LiJOT Įstatų keliami reikalavimai Stebėtojoms

Norėdama tapti LiJOT stebėtoja jaunimo organizacija ar su jaunimu dirbanti organizacija turi būti:

 • įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
 • veikti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus.

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, veikianti nacionaliniu lygmeniu ir turinti savo padalinius, ir kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jaunimo organizacijos.

Jaunimo organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vienyti savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.

Juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – vykdyti darbą su jaunimu.

 • Reikia įsitikinti, jog organizacija atitinka aukščiau pateiktus reikalavimus LiJOT Stebėtojoms.
 • Organizacija, norėdama tapti LiJOT Stebėtoja, ne mažiau kaip likus dviem savaitėms iki LiJOT Asamblėjos privalo LiJOT Prezidentui pateikti šiuos dokumentus:
 1. prašymą tapti Stebėtoja (prašymo forma – laisva);
 2. valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito subjekto ir (ar) organo, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopiją;
 3. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, išduotą ne vėliau nei likus 180 kalendorinių dienų iki Asamblėjos;
 4. įstatų kopiją;
 5. narių (dalyvių) sąrašą, kurio formą nustato Valdyba;
 6. informaciją apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis.
 • Pateiktus dokumentus tikrina LiJOT Kontrolės komisija ir LiJOT Asamblėjai pateikia vertinimą, ar pateikusi dokumentus organizacija atitinka keliamus reikalavimus.
 • LiJOT Asamblėja, sulaukusi LiJOT Kontrolės komisijos vertinimo apie organizacijos keliamų reikalavimų atitikimą, sprendžia klausimą dėl organizacijos priėmimo į LiJOT stebėtojas.
 • Buvimas LiJOT bendruomenės dalimi ir galimybės kurti artimus ryšius su kitomis LiJOT skėčiui priklausančiomis organizacijomis.
 • Galimybė naudotis LiJOT Naudų paketu (savo sričių ekspertų vedami mokymai, konsultacijos ir kito pobūdžio paslaugos).
 • Suteikiamos progos dalyvauti LiJOT organizuojamuose renginiuose, veiklose ir programose.
 • Galimybė dalyvauti LiJOT Asamblėjose ir svarstant klausimus, susijusius su LiJOT veikla;
 • LiJOT užtikrina pagalbą Stebėtojai ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant;
 • Galimybės susipažinti su LiJOT dokumentais ir gauti LiJOT turimą informaciją apie jos veiklą.
 • Vadovautis ir laikytis Įstatų, kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų;
 • padėti įgyvendinti LiJOT tikslus ir bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis užtikrinti tikslingą jaunimo interesų atstovavimą;
 • Aktyviai dalyvauti LiJOT veikloje, organizuojamuose renginiuose bei projektuose;
 • Užtikrinti, kad Stebėtojo atstovai elgtųsi etiškai su Nariais, kitais Stebėtojai, Kandidatais į narius ir LiJOT valdymo ir kitų organų nariais.
 • Nuolat palaikyti ryšį ir bendradarbiauti su LiJOT.

Kandidatės į narius

Kandidate į narius gali būti LiJOT Stebėtoja, atitinkanti Nariui keliamus reikalavimus. Įvykus dviem eilinėms Asamblėjoms nuo Stebėtojo statuso suteikimo organizacija tampa Kandidate į narius. 

Pagal LiJOT Įstatus, Kandidatei į nares atitinkamai taikoma:

 • Stebėtojos teisės;
 • Stebėtojos įsipareigojimai;
 • Stebėtojos statuso keitimo(si) procedūra.
 • Laikytis Įstatų, kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų;
 • Padėti įgyvendinti LiJOT tikslus ir aktyviai dalyvauti LiJOT veiklose bei LiJOT Asamblėjose;
 • Mokėti Kandidato į narius mokestį;
 • Valdybos prašymu pateikti informaciją apie savo narius (fizinius ar juridinius asmenis) bei kitą informaciją, susijusią su naryste LiJOT;
 • Užtikrinti, kad Kandidato į narius atstovai elgtųsi etiškai su kitais LiJOT bendruomenės nariais;
 • Nuolat komunikuoti su LiJOT bendruomenės nariais ir atstovais, užtikrinant aktualios informacijos sklaidą ir tinkamą perdavimą.

Narės

 • Narystės jaunimo organizacija*:
  • privalo turėti ne mažiau kaip 100 narių, kurių 2/3 sudaro jauni žmonės ir yra nacionaliniu mastu veikianti jaunimo organizacija, kuri turi ne mažiau kaip 5 struktūrinius padalinius 5 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse arba kuri turi ne mažiau kaip 2 struktūrinius padalinius 2 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse ir yra tarptautinės organizacijos narė
  • turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus
  • privalo ne mažiau kaip vienerius metus turėti Stebėtojos statusą
 • Jaunimo organizacijų sąjunga*:
  • privalo turėti ne mažiau kaip 4 narius (juridinius asmenis) ne mažiau kaip trijose Lietuvos Respublikos savivaldybėse
  • turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus
  • privalo ne mažiau kaip vienerius metus turėti Stebėtojos statusą
 • SJOT:
  • privalo turėti ne mažiau kaip 6 narius (juridinius asmenis)
  • turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir veikti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip dvejus metus
  • privalo ne mažiau kaip vienerius metus turėti Stebėtojos statusą

*Jaunimo organizacijai, norinčiai tapti LiJOT nare, kuri vienija ir fizinius ir / ar juridinius asmenis, taikomi tokie reikalavimai, kaip Narystės jaunimo organizacijai arba Jaunimo organizacijų sąjungai (pačios organizacijos pasirinkimu).

Jaunimo organizacija, esanti Kandidate į narius, atitinkanti šiuose Įstatuose Narei keliamus reikalavimus ir norinti tapti Nare, ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki Asamblėjos privalo pateikti Prezidentui šiuos dokumentus:

 • prašymą tapti Nare (prašymo formą pasirenka organizacija);
 • valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito subjekto ir (ar) organo, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopiją;
 • ne vėliau kaip 180 kalendorinių dienų iki Asamblėjos išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą
 • informaciją apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis.

Pateikus dokumentus juos peržiūri LiJOT Kontrolės komisija ir tikrina, ar kandidatai į Narius atitinka keliamus reikalavimus (aprašyti aukščiau). Tuomet LiJOT Asamblėja sprendžia klausimą dėl naujų Narių priėmimo. 

 • dalyvauti LiJOT organizuojamuose renginiuose, projektuose ir programose;
 • dalyvauti svarstant su LiJOT veikla susijusius klausimus;
 • dalyvauti ir balsuoti Asamblėjose;
 • naudotis LiJOT pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant;
 • susipažinti su LiJOT dokumentais ir gauti LiJOT turimą informaciją apie jos veiklą;
 • rinkti Prezidentą, Valdybos narius, Kontrolės komisijos narius bei kitus Asamblėjoje renkamus asmenis;
 • iškelti ir rekomenduoti kandidatus į Prezidento, Valdybos nario, Kontrolės komisijos nario bei kitų Asamblėjoje renkamų asmenų pozicijas, siūlyti savo atstovus į komitetus ir kitas LiJOT struktūras;
 • kitas teisės aktuose ir Asamblėjos priimtuose dokumentuose numatytas teises.
 • laikytis Įstatų, kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų;
 • padėti įgyvendinti LiJOT tikslus;
 • Dalyvauti LiJOT vykdomoje veikloje;
 • mokėti Nario mokestį;
 • Valdybos prašymu pateikti informaciją apie savo narius (fizinius ar juridinius asmenis) bei kitą informaciją, susijusią su naryste LiJOT;
 • užtikrinti, kad Nario atstovai elgtųsi etiškai su kitais Nariais, Stebėtojais, Kandidatais į narius ir LiJOT valdymo ir kitų organų nariais;
 • pasikeitus Nario juridiniam statusui, įstatams, vienasmeniam valdymo organui, ne vėliau kaip per vieną mėnesį pranešti apie tai Prezidentui, atsiunčiant raštą elektroniniu paštu (pridedant ir (arba) įstatų kopiją, ir (arba) vienasmenio valdymo organo kontaktinius duomenis)