Informacija apie 58-ąją LiJOT asamblėją

Informuojame, kad LiJOT Valdybos 2023 m. rugpjūčio mėn. 30 d. sprendimu (Valdybos posėdžio protokolas Nr. 532), eilinė 58-oji LiJOT asamblėja (toliau – Asamblėja) vyks š. m. spalio mėn. 7–8 d. Marijampolėje.

Asamblėjos metu bus renkamas naujas LiJOT Prezidentas, Jaunimo reikalų taryba. Taip pat vyks kasmetinių LiJOT apdovanojimų nominantų rinkimai, bus tvirtinama LiJOT Prezidento, Valdybos ir Biuro tarpinė veiklos ataskaita bei svarstomi Asamblėjai teikiami dokumentai.

Asamblėjos darbotvarkės projektas

___

LiJOT Valdyba patvirtino šias LiJOT apdovanojimų nominacijas:

  • Žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui – asmuo, kurį galėtume laikyti jaunimo balsu ir ramsčiu, savo darbais per šiuos metus rodęs, kaip svarbu yra ne tik girdėti, bet ir išgirsti jauną žmogų, būti šalia ir kartu siekti, kad jauni žmonės Lietuvoje bei pasaulyje yra svarbūs, įgalūs priimti reikšmingus sprendimus, vertinami tinkamai.
  • Metų jaunimo iniciatyva – garsiausiai ir stipriausiai 2023 m. nuskambėjusi iniciatyva, atnešusi / nešanti reikšmingą pokytį jaunimui svarbiais klausimais. 
  • Metų jaunimo lyderis – fizinis ar juridinis asmuo šiais metais dirbęs dėl jaunų žmonių ir kartu su jaunais žmonėmis ir savo darbais rodęs pavyzdį jaunimo politikos bei organizacijų kontekste.
  • Metų jaunimo organizacijų partneris – organizacija, institucija, asmuo, o gal… iniciatyva? Nesvarbu, kas, svarbu, kad 2023-iaisiais visada žengė kartu su jaunimo organizacijomis ištiesiant pagalbos ranką, bendraujant ir bendradarbiaujant, savo darbus skiriant jaunimo organizacijų labui. 
  • LiJOT alumni apdovanojimas – atsižvelgdami į indėlį  jaunimo politikai ir jaunų žmonių augimui bei gerovei, nominantus ir apdovanojimą šiai nominacijai skirs organizaciją jau palikę, tačiau visada šalia esantys LiJOT bičiuliai.

___

Dokumentų teikimo Asamblėjai tvarka:

 

Aprašymas

Reikalingi dokumentai

Pateikimo terminas

1.     Atstovų į Asamblėją delegavimas

LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. LiJOT Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų.

Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui: 1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai; 3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas.Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai.

Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki rugsėjo 29 d. (siunčiant el. paštu). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei rugsėjo 29 d.

2.     Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis

Organizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 13, 14, 15 ir 16 punktuose (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 31 punkte (tapti Stebėtojomis).

Teikiami dokumentai: 1) prašymas tapti Nare / Stebėtoja; 2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija; 3) registracijos pažymėjimo kopija; 4) įstatų kopija; 5) fizinių narių sąrašas, kurio formą nustato Valdyba; juridinių narių sąrašo forma yra laisva; 6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. Paštu lijot@lijot.lt, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pristatyti iki rugsėjo 22 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei rugsėjo 22  d.

3.     Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT Asamblėjai

LiJOT Narės ir Stebėtojos gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4.

Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt.

Dokumentai turi būti pateikti iki rugsėjo 29 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei rugsėjo 29 d.

4.     Reikalavimai kandidatams į LiJOT Prezidento poziciją

Asamblėjos metu bus renkamas naujas LiJOT Prezidentas dvejų metų kadencijai.

Pagal Asamblėjos reglamento 14.6. dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1) gyvenimo aprašymą; 2) motyvaciją ir savo veiklos programą; 3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.Pagal Asamblėjos reglamento 13.7. dalį rekomendacijoms taikomi šie reikalavimai: rekomendacijoje turi būti nurodyta išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją parašas ir organizacijos antspaudas, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai. Pagal Asamblėjos reglamento 14.8 dalį, rekomendacija gali būti pateikta tik elektroniniu paštu, jei ji yra patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją elektroniniu parašu. Teikiant rekomendaciją, pasirašytą elektroniniu parašu, antspaudas nėra privalomas.Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt.

Dokumentai turi būti pristatyti iki rugsėjo 22 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei rugsėjo 22  d.

5.     Reikalavimai kandidatams į Jaunimo reikalų tarybos nario poziciją

Asamblėjos metu bus renkami penki Jaunimo reikalų tarybos nariai dviejų metų kadencijai.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas. Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pristatyti iki rugsėjo 22 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei rugsėjo 22  d.

6.     Reikalavimai dėl nominantų LiJOT apdovanojimų

Asamblėjos metu iš pateiktų kandidatų bus renkami per metus labiausiai jauniems žmonėms nusipelnę asmenys, organizacijos, iniciatyvos, kuriuos organizacijos nominuos kasmetiniams LiJOT apdovanojimams.

Kandidatus pagal nominacijas galite siūlyti el. paštu lijot@lijot.lt, siūlymus siųsti registruotu paštu arba atnešti į LiJOT biurą. Teikiant kandidatus, svarbu pagrįsti savo teikimą (3–4 sakiniai). Jeigu yra galimybė, prašome pridėti ir nominanto nuotrauką.

Kandidatai į nominacijas turi būti pateikti iki š. m. rugsėjo 22 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei rugsėjo 22 d.

7.     Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas

Pagal Asamblėjos reglamento 5.12 dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;

2) atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai;

3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.

  

Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data. Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Vilniaus g. 20-1B, 01402 Vilnius).

Remiantis LiJOT Įstatų 53.6 punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Remiantis LiJOT Įstatų 53.7 punktu, kandidatai į LiJOT prezidento poziciją, Valdybą ir Kontrolės komisiją Asamblėjoje dalyvauja be balso teisės.

___

LiJOT Įstatai

LiJOT Asamblėjos reglamentas

Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu lijot@lijot.lt arba telefonu +370 659 55153.

___

Informacija nuolat pildoma.

Kitos naujienos