Informacija apie 57-ąją LiJOT Asamblėją

Informuojame, kad LiJOT Valdybos 2023 m. kovo mėn. 8 d. sprendimu (Valdybos posėdžio protokolas Nr. 527), eilinė 57-oji LiJOT asamblėja vyks š. m. balandžio mėn. 22–23 d. Druskininkuose.

 

Asamblėjos metu bus renkami LiJOT Valdybos ir Kontrolės komisijos nariai, svarstomos LiJOT prezidento, valdybos ir biuro 2022 metų veiklos ir finansinė bei Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos, Asamblėjai teikiami dokumentai.

 

Registracija į Asamblėją, aktualūs dokumentai bei kitos nuorodos organizacijų atstovams siunčiamos el. paštu.

Asamblėjos darbotvarkės projektas.

Informacija apie kandidatus ir dokumentai.

LiJOT Asamblėjos reglamentas

LiJOT Įstatai

 

Dokumentų teikimas Asamblėjai:

Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo terminas
1. Atstovų į Asamblėją delegavimas LiJOT Narės į Asamblėją gali deleguoti tiek atstovų, kiek turi balsų. LiJOT Stebėtojos į Asamblėją deleguoja po vieną atstovą. Iki Asamblėjos pradžios delegatai gali būti keičiami laikantis nurodytų reikalavimų. Asamblėjos reglamento 4.5. punktas nustato tokius reikalavimus delegavimo raštui: 1) delegavimo rašte turi būti nurodyta kiekvieno deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 2) delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją ir patvirtintas organizacijos antspaudu, jei jo naudojimą nustato organizacijos įstatai; 3) jeigu Narys turi papildomų balsų, delegavimo rašte turi būti nurodyta, kuriam asmeniui turi būti teikiamas bazinis balsas.Jei delegavimo raštas į Asamblėją yra patvirtintas organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (pridedant įgaliojimo kopiją) elektroniniu parašu, delegavimo raštas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu lijot@lijot.lt. Teikiant delegavimo raštą, pasirašytą elektroniniu parašu, galioja 1 ir 3 punktuose nurodyti reikalavimai. Delegavimo raštai turi būti pristatyti iki balandžio 14 d. (siunčiant el. paštu). Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 14 d.
2. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti LiJOT Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus. Dokumentai, numatyti LiJOT įstatų 13, 14, 15 ir 16 punktuose (tapti Narėmis) ir LiJOT Įstatų 31 punkte (tapti Stebėtojomis). Teikiami dokumentai: 1) prašymas tapti Nare / Stebėtoja; 2) institucijos, turinčios teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopija; 3) registracijos pažymėjimo kopija; 4) įstatų kopija; 5) fizinių narių sąrašas, kurio formą nustato Valdyba; juridinių narių sąrašo forma yra laisva; 6) informacija apie valdymo organus, organizacijai atstovausiančius asmenis. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. Paštu lijot@lijot.lt, jei raštas patvirtintas vadovo ar jo įgalioto asmens el. parašu, ar atnešti į LiJOT biurą. Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 7 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 7 d.
3. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas LiJOT Asamblėjai LiJOT Narės ir Stebėtojos gali Asamblėjos svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus pagal Asamblėjos reglamento punktą 4.4. Rezoliucijų, pozicijų ir kt. dokumentų projektai turi būti pristatyti .pdf ir .doc formatais el. paštu lijot@lijot.lt. Dokumentai turi būti pateikti iki balandžio 14 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 14 d.
4. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Valdybos nario poziciją Asamblėjos metu bus renkami keturi Valdybos nariai dvejų metų kadencijai ir vienas Valdybos narys vienerių metų kadencijai.

Pagal Asamblėjos reglamento 13 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas (jei antspaudo naudojimą numato organizacijos įstatai). Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 7 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 7 d.
5. Reikalavimai kandidatams į LiJOT Kontrolės komisijos nario poziciją Asamblėjos metu bus renkami penki Kontrolės komisijos nariai vienerių metų kadencijai.

Pagal LiJOT Įstatų 118 punktą, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) gyvenimo aprašymą;

2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip trijų LiJOT Narių rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą. Privaloma pateikti šiuos dokumentus ir elektronine versija el. paštu lijot@lijot.lt. Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas (jei antspaudo naudojimą numato organizacijos įstatai). Rekomendacijos turi būti pristatytos registruotu paštu arba atsiųstos el. paštu, jei rekomendacijos patvirtintos organizacijos vadovo el. parašu ar atneštos į LiJOT biurą.

Dokumentai turi būti pristatyti iki balandžio 7 d. Pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė nei balandžio 7 d.
6. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas

Pagal Asamblėjos reglamento 5.12. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių, Stebėtojų ir Kandidatų į narius atstovai tokia tvarka: 

1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Prezidentui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios. Atskiru Asamblėjos sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Asamblėjai; 

2) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas, pozicijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai. 

Dokumentai bus paskelbti LiJOT interneto svetainėje www.lijot.lt tam, kad nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data. Dokumentai turi būti atsiųsti registruotu paštu ar atnešti į LiJOT biurą (Vilniaus g. 20-1B, 01402 Vilnius).

 

LiJOT Vadovų klubas vyks balandžio 11 d. 18:00 val. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Registracija į LiJOT Vadovų klubą čia. Registracija vyksta iki balandžio 11 d. 15:00 val. Prisijungimo nuoroda užsiregistravusiems bus atsiųsta el. paštu balandžio 11 d. 16:00 val.

 

Balandžio 13 ir 17 dienomis 18 val. „Zoom“ platformoje vyks išankstinės nuotolinės darbo grupės, skirtos aptarti Asamblėjoje svarstomus dokumentus. Aktualią informaciją apie darbo grupes atsiųsime visiems, užsiregistravusiems į Asamblėją, el. paštu.

 

Remiantis LiJOT Įstatų 53.6 punktu, svečiai Asamblėjoje gali dalyvauti tik Prezidento, Valdybos ar Kontrolės komisijos kvietimu.

Remiantis LiJOT Įstatų 53.7 punktu, kandidatai į LiJOT prezidento poziciją, Valdybą ir Kontrolės komisiją Asamblėjoje dalyvauja be balso teisės.

 

Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu lijot@lijot.lt arba telefonu +370 659 55153.

 

Informacija nuolat pildoma.

Kitos naujienos