Skelbiamas Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursas

2022-iesiems – Lietuvos ir Europos jaunimo metams – pasibaigus, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba skelbia Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursą!

Konkurso tikslas sudaryti sąlygas jaunimo organizacijoms tiesiogiai prisidėti prie Lietuvos ir Europos jaunimo metų tikslų įgyvendinimo organizuojant savo iniciatyvas, kurios padėtų įgyvendinti Lietuvos ir Europos jaunimo metų tikslus.

Pagrindiniai šio projekto uždaviniai, atliepiantys Lietuvos ir Europos jaunimo metų tikslus:

 1. Pasiekti jaunus žmones, kurie anksčiau nebuvo pasiekti. Informuokite juos apie jų galimybes nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu.
 2. Pastebėti ir dalytis gerąja Europos Sąjungos jaunimo politikos ir Europos Sąjungos programų jaunimui praktikai iš ES į LT ir atvirkščiai.
 3. Skatinti ir įgalinti jaunimą ir jaunimo organizacijas imtis veiksmų ir dalyvauti.
 4. Plėtoti dialogą su politikais ir sprendimus priimančiais asmenimis apie sveiko jaunimo politikos įgyvendinimo svarbą nuo vietos iki regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens. 

Projektų (iniciatyvų) įgyvendinimo laikotarpis – iki 2023 m. sausio 28 d.

Paraiškas teikti galima iki 2023 m. sausio 13 d. 23:59 val. 

Iniciatyvų, veiklos ir finansinės ataskaitos teikiamos iki 2023 m. sausio 29 d. (imtinai). 

Ataskaitų formos ir kiti reikalingi dokumentai bus pateikiami kartu su projekto įgyvendinimo sutartimi.

  

Konkursui numatyta skirti 15 000 (penkiolika tūkstančių eurų) Eur:

 •  didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1 000 (tūkstantis eurų) Eur;
 •  mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 300 (trys šimtai) Eur.

 

Projekto vykdymo laikotarpis ir tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 4 d. iki 2023 m. sausio 31 d., skirtos projektui įgyvendinti.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos, kurios atliepia Lietuvos jaunimo metų tikslus, įskaitant:

 1. neaktyvaus jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijų veiklas, jaunimo informavimas ir konsultavimas apie jaunimo galimybes nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis;
 2. dalijimasis gerąją Europos Sąjungos jaunimo politikos ir Europos Sąjungos programų jaunimui praktika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
 3. jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas ir aktyvumo didinimas;
 4. dialogo su politikais ir sprendimus priimančiais asmenimis apie sveiko jaunimo politikos įgyvendinimo svarbą nuo vietos iki regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens plėtojimas.

Tinkamos išlaidos:

Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

 1. buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

2.1.     ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos;

2.2.     materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų veikloms vykdyti nuoma);

2.3.     ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines sutartis, pavyzdžiui, ekspertų ir konsultantų intelektinės paslaugos – galimybių studijos, moksliniai, statistiniai, kiti tyrimai);

2.4.     komunalinės paslaugos (pareiškėjo, projekto vykdytojo patalpų, nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomų pareiškėjo, projekto vykdytojo ir skirtų projektui vykdyti) (elektros, vandens, šildymo išlaidos);

2.5.     maitinimo paslaugos;

2.6.     apgyvendinimo paslaugos;

2.7.     lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos;

2.8     viešinimo paslaugos.

2.9    kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto prekėms (pavyzdžiui, skirtoms seminarų ar mokymų pertraukoms).

Projektai rašomi lietuvių kalba, užpildant paraiškos formą (formą rasite žemiau). Paraiška siunčiama el. paštu lijot@lijot.lt. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas teikia daugiau negu vieną paraišką, Konkurse dalyvaus vėliausiai išsiųsta paraiška, tačiau ne vėliau, nei nustatytas terminas paraiškoms teikti.

Konkurso paraiškos forma

Konkurso nuostatai

Kitos naujienos